5 Jenis Subatur Cara | Definisi Penuh, Jenis, & Contoh

Pengaturcaraan komputer adalah bidang yang luas, yang terdiri daripada pelbagai bahasa pengaturcaraan dan alat yang digunakan untuk membuat perisian.

Di antara alat ini, cara subset atau subroutin adalah salah satu konsep yang paling penting dalam pengaturcaraan.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan jenis cara subset dalam dunia pengaturcaraan.

Apa itu Jenis Subatur Cara?

apa itu jenis subatur cara

Subatur cara atau Subroutine atau Subprogram adalah komponen penting dalam pembangunan perisian atau software.

Subroutine membolehkan pembangun menulis blok kod yang boleh digunakan semula dalam pelbagai bahagian program.

Subroutine boleh menerima argumen atau parameter, melakukan beberapa operasi, dan kemudian mengembalikan nilai.

Subroutine adalah sangat penting dalam pemrograman kerana membolehkan pengembangan kod yang lebih teratur dan modular.

Jenis-Jenis Subatur Cara

jenis jenis subatur cara

Terdapat beberapa jenis Subroutine dalam dunia pengaturcaraan. Berikut adalah jenis-jenis Subroutine yang paling biasa digunakan:

1. Fungsi

Fungsi adalah Subroutine atau subprogram yang menerima satu atau lebih argumen sebagai input, melakukan beberapa operasi, dan kemudian mengembalikan nilai sebagai hasilnya.

Fungsi boleh digunakan dalam pelbagai bahagian program yang memerlukan hasil kiraan dari subprogram tersebut.

Contoh Fungsi:

function tambah(a, b){
  return a + b;
}

let hasil = tambah(5, 7);
console.log(hasil);

Output : 12

2. Subroutine Rekursif

Subroutine rekursif adalah Subroutine yang memanggil dirinya sendiri.

Subroutine ini sering digunakan pada masalah yang dapat diselesaikan dengan pendekatan pembagian dan penaklukan (divide and conquer).

Contoh Subroutine Rekursif:

function faktorial(n) {
  if (n == 1) {
    return 1;
  } else {
    return n * faktorial(n-1);
  }
}

let angka = 5;
let hasil = faktorial(angka);
console.log("Faktorial dari " + angka + " adalah " + hasil);

Output : Faktorial dari 5 adalah 120

3. Prosedur

Prosedur adalah Subroutine atau subprogram yang mirip dengan Fungsi, tetapi tidak mengembalikan nilai.

Prosedur biasanya digunakan untuk melakukan operasi atau tindakan tertentu, seperti menunjukkan output atau melakukan perubahan pada pemboleh ubah di dalam program.

Contoh Prosedur:

procedure tampilkan_nama(nama){
  console.log("Nama saya adalah " + nama);
}

let nama = "Budi";
tampilkan_nama(nama);

Output : Nama saya adalah Budi

4. Closure

Closure adalah Subroutine yang boleh mengakses pemboleh ubah di dalam scope yang lebih tinggi atau di luar dari fungsi yang memanggilnya.

Contoh Closure:

function hitung_tambah(a){
  return function(b){
    return a + b;
  }
}

let tambah_5 = hitung_tambah(5);
let hasil = tambah_5(7);
console.log(hasil);

Output : 12

5. Method

Method adalah Subroutine atau subprogram yang berkaitan dengan suatu objek.

Method boleh mengakses pemboleh ubah dan fungsi di dalam objek dan boleh mengubah objek itu sendiri.

Method sering digunakan dalam pemrograman berorientasikan objek.

Contoh Method:

class Mobil {
  constructor(merk, model, tahun){
    this.merk = merk;
    this.model = model;
    this.tahun = tahun;
  }

  tampilkan_spesifikasi(){
    console.log("Mobil " + this.merk + " " + this.model + " tahun " + this.tahun);
  }
}

let mobil1 = new Mobil("Toyota", "Avanza", 2020);
mobil1.tampilkan_spesifikasi();

Output : Mobil Toyota Avanza tahun 2020